Scena na wodzie


Poznań

Projekt zagospodarowania terenu zakłada opracowanie kompleksu rekreacyjno - rozrywkowego zlokalizowanego na terenie rozlewisk Warty w Poznaniu, będących częścią cieku wodnego jakim jest strumień Junikowski. Projekt zakłada kompleks rekreacyjno - rozrywkowy obejmującego: sceny na wodzie, restauracji oraz elementy małej architektury wraz z parkingiem tworzące spójny układ przestrzenny. Rzut układu przestrzennego został wkomponowany w istniejący układ terenu. Podstawowym elementem projektu jest scena wraz z zadaszeniem i opartą na rzucie półkolistym amfiteatralną widownią. W założeniu kompozycyjnym formy przestrzennej jest również widok tafli wody i dalszego krajobrazu prześwitujące między elementami zadaszenia sceny. Konstrukcja widowni jak i zadaszenia sceny zakłada użycie technologii żelbetowej. Kompozycja dróg komunikacyjnych jest uzupełnieniem naturalnych ciągów spacerowych zinwentaryzowanych w istniejącym terenie. Ich nawierzchnia zostanie wykonana z materiałów kamiennych (mała kostka brukowa) i drewna odpornego na warunki atmosferyczne. Uzupełnieniem podstawowego układu przestrzennego (scena, windowania) są obiekty towarzyszące w postaci zaplecza teatralnego, małej gastronomii i parkingów.